Mechanische
Verfahrenstechnik
Prof. Dr. Bungert
30.04. Flotation 30.04. Flotation 07.05.
Rühren
07.05.
Rühren
14.5.
Wirbelschicht
14.05.
Wirbelschicht
   
Uhr Web Meeting I Web Meeting II Web
Meeting I
Web
Meeting II
Web
Meeting I
Web
Meeting II
   
12:15 A - - A A -    
12:45 B A A B B A    
13:15 C B B C C B    
13:45 D C C D D C    
14:00 - D D - - D    
                 
Regelung und Prozeßsimulation
Prof. Dr. Heine
28.05. PRO/II 1 28.05. PRO/II 1 04.06.
PRO/II 2
04.06.
PRO/II 2
11.06. Regelung 11.06. Regelung    
Uhr Web Meeting I Web Meeting II Web
Meeting I
Web
Meeting II
Web
Meeting I
Web
Meeting II
   
12:15 A - - A A -    
12:45 B A A B B A    
13:15 C B B C C B    
13:45 D C C D D C    
14:00 - D D - _ D    
                 
Thermische Verfahrenstechnik
Prof. Dr. Geike
18.06. Phasengleichgewicht 25.06. Rektifikation 02.07.
Trocknen
09.07.
Absorption
     
Uhr “virtuelle“ Laborübung “virtuelle“ Laborübung “virtuelle“ Laborübung “virtuelle“ Laborübung        
  A-D A-D A-D A-D        
                 
Bioverfahrenstechnik
Prof. Dr. Loroch
23.07. Steriltechnik 23.07. Steriltechnik 30.07. Fermentationstechnik 30.07. Fermentationstechnik        
Uhr Web Meeting I Web Meeting II Web
Meeting I
Web
Meeting II
       
12:15 A - A -        
12:45 B A B A        
13:15 C B C B        
13:45 D C D C        
14:00 - D - D